MITSUI & CO. (THAILAND) LTD.
Thai l English    Print A4 Size
หน้าแรก > ข้อมูลบริษัท > ภาพรวมของบริษัท
ภาพรวมของบริษัท

บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทการค้าทั่วไป (General Trading Company) รายใหญ่ที่สุดของโลก และมีเครือข่ายใน 69 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานสาขาในต่างประเทศรวม 159 แห่ง

1922
ในปีค.ศ. 1906 บริษัท มิตซุย แอนด์คัมปนี จำกัด ได้ส่งคณะตัวแทนการค้า มายังประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวขึ้นที่โรงแรมโอเรียนเต็ล
1942
หลังจากนั้น บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1959 และจากนั้นในปีค.ศ. 1974 บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด กับบริษัทและเอกชนชาวไทยอื่น ๆ
ปัจจุบัน

ธุรกิจหลักของบริษัทมิตซุยและมิตรสยามคือ การดำเนินการค้าและการลงทุน ในลักษณะบริษัทการค้าทั่วไประหว่างประเทศที่ให้บริการแบบครบวงจร ดังนั้นบทบาทของบริษัท จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเป็นผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ค้าในตลาดในประเทศ ผู้ค้าในตลาดต่างประเทศ

บริษัทมิตซุยและมิตรสยามได้ขยายบทบาทในวงกว้างไปถึงการเป็นออร์แกนไนเซอร์ธุรกิจระหว่างประเทศ และให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในทางการค้า การให้บริการของบริษัทมิตซุยและมิตรสยาม รวมถึงธุรกรรมทางการค้า โดยตลอดทั้งขบวนการ นับแต่การจัดหาข้อมูลทางการตลาด การควบคุมดูแลสินเชื่อ การให้บริการทางการเงิน และบริการด้านโลจิสติคส์

บริษัทมิตซุยและมิตรสยามได้ทุ่มเทความพยายามที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าใหม่ ๆ ในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายสามารถบรรลุถึงศักยภาพทางธุรกิจของตนในประเทศไทยอย่างสูงสุด ด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่ง และความรู้ความชำนาญ ผสมผสานกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถตอบสนองความต้องการอย่างหลากหลายของลูกค้า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในประเทศไทย บริษัทมิตซุยและมิตรสยามมีประวัติอันยาวนาน ในการตอบสนองอย่างแข็งขัน ต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดกระแสการค้าและธุรกิจใหม่ ๆ ในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ บริษัทมิตซุยและมิตรสยามได้ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ราว 50 แห่งในหลากหลายสาขา รวมถึงอุตสาหกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเงินและอุตสาหกรรมบริการด้านต่าง ๆ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมิตซุยและมิตรสยามได้มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย บริษัทมีความภาคภูมิใจที่จะได้มีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และมุ่งมั่นที่จะดำเนินบทบาทเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตราบนานเท่านาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
  บริษัท มิตรสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15-16
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2344-2222
โทรสาร 0-2344-2003
ธุรกิจของบริษัท บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ก่อตั้ง บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 22 กรกฎาคม 2502
  บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 16 ตุลาคม 2517
ทุนจดทะเบียน บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 1,500,000,000 บาท
  บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 100,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 142 คน
  บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 145 คน
กลับสู่ด้านบน
 
ลิขสิทธิ์ 2550 บริษัทมิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด